Beleidsplan 2022 – 2024

V

1.0

-

Last edited on

Stichting Tas voor de Toekomst

Stichting Tas voor de Toekomst is er op gericht om schooltassen in te kopen en deze gevuld met schoolbenodigdheden te doneren aan kinderen die hier als vluchteling in Nederland komen wonen en voor kinderen die onder de armoedegrens leven.

Stichting Tas voor de Toekomst hanteert hiervoor de visie dat elk kind recht heeft op onderwijs en dat begint met een goed gevulde schooltas.
Als er ouders/verzorgers zijn die dit niet kunnen betalen wil de stichting de ouders/verzorgers hiermee financieel ontlasten om te bevorderen dat deze kinderen een goede start kunnen maken. Net als hun andere leeftijdsgenoten en dat ze met een blij gevoel met een mooie schooltas kunnen starten op hun nieuwe school.
De (rug)tas zal gevuld worden met benodigdheden die geselecteerd zijn op school(jaar), onderverdeeld in de categorieën basisschool en het voortgezet onderwijs. Een lunchtrommel en drinkbeker behoort hierbij tot de standaard, aangevuld met relevante producten die kinderen nodig hebben op school.
De genoemde producten spelen zoveel mogelijk in op de algehele ontwikkeling van het kind.
De tassen worden onder meer verdeeld via plaatselijke rechtspersonen zoals de Voedselbank, de Kledingbank, MiniMana en POND.
Deze rechtspersonen bieden in Nederland hulp aan mensen in nood die gevlucht zijn uit oorlogsgebieden en aan mensen die onder de armoedegrens leven.

In de opstartfase welke vermoedelijk een jaar is worden de tassen verstrekt in de Achterhoek en vooral in de gemeente Doetinchem. De bedoeling is om op termijn geheel Nederland te bedienen maar dit is afhankelijk van de hulpvraag en het genereren van gelden.

Stichting Tas voor de Toekomst tracht haar doel onder meer te bereiken door middel van sponsoring en donaties via particulieren en bedrijven, fondsenwerving, subsidies en het organiseren van acties. Deze acties zullen bekend gemaakt worden via het eigen netwerk, de sociale media en flyers.

Stichting Tas voor de Toekomst heeft geen winstoogmerk. Wel wil de stichting een gezond vermogen aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen
Aan bestuurders wordt geen beloning toegekend en vergoeding van gemaakte kosten aan bestuurders geschieden uitsluitend op vertoon van bewijsstukken.
Door Stichting Tas voor de toekomst worden geen geldleningen verstrekt.

Het beheer van het vermogen van Stichting Tas voor de Toekomst berust bij het bestuur welke uit een door het bestuur te bepalen oneven aantal van ten minste drie (voorzitter, secretaris en penningmeester) en maximaal 7 leden bestaat.
Jaarlijks wordt een jaarrekening en een jaarverslag opgemaakt en gepubliceerd op de website.
De interne controle op de financiën en het vermogen is als volgt geregeld:

  • De administratie wordt gevoerd door een onafhankelijk administratiekantoor;

  • Periodieke controle van alle betalingen door alle bestuursleden, Deze controle omvat het 1 x per kwartaal nalopen van alle banktransacties waarna het overzicht voor akkoord wordt ondertekend;

  • Jaarlijkse kascontrole door onafhankelijke personen.